Skip to main content

Przed zawarciem małżeństwa

Wskazówki dla przygotowujących się do małżeństwa

Drodzy Młodzi, przyjmijcie okres narzeczeństwa jako opatrznościowy czas dany Wam przez samego Boga. On sam chce być w Waszym życiu. Słuchajcie więc Słowa Bożego, korzystajcie z paschalnej mocy sakramentów świętych i módlcie się za siebie, by odkryć wolę Bożą względem Was, a przez to w przyszłości pięknie wzrastać w miłości małżeńskiej. Nie pozwólcie, by zewnętrze przygotowania zabrały smak duchowego święta jakim jest wejście w przymierze z Bogiem w sakramencie małżeństwa.

  1. Przygotowanie bliższe do małżeństwa w Diecezji Siedleckiej składa się z ośmiu katechez, które zasadniczo powinny być głoszone w parafiach lub w dekanacie oraz dnia skupienia dla narzeczonych. Istnieje również możliwość odbycia tych nauk w ośrodkach akademickich, Domach Rekolekcyjnych np. w Siedlanowie k. Ra­dzynia Podl. (www.wodażywa.pl) lub w innych miejscach. Szczegóły dotyczące prowadzonych kursów i ważnych spotkań dla narzeczonych dostępne są na stronie internetowej: www.drsiedlce.pl. Narzeczeni zatem najlepiej na około pół roku przed pla­nowaną datą ślubu powinni zgłosić się do parafii gdzie przygotowywany jest ślub. Uzyskują wtedy informacje o terminach i miejscu głoszonych katechezach oraz otrzymują Indeks, który posłuży do od­notowania poszczególnych etapów przygotowania do mał­żeństwa, a później zostanie dołączony do protokołu kanonicznego.
  2. Na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej, by rozpocząć bezpośrednie przygotowa­nie do małżeństwa i odbyć rozmowę kanoniczno-duszpasterską z księdzem. Na to spotkanie przynoszą następujące dokumenty: aktualne świadectwo chrztu św. ( nie starsze niż 6 miesięcy od daty wystawienie), dowody tożsamości, Indeks lub zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim, ostatnie świadectwo katechizacji, a później zaświadczenie z USC (przy ślubie konkordatowym). Następnie narzeczeni zostają skierowani do Poradni życia rodzinnego, która zazwyczaj mieści się w parafii dziekańskiej. Poradnie służą także małżeń­stwom i rodzinom w chrześcijańskiej formacji małżeńskiej oraz udzielają pomocy w różnorodnych trudnościach, bądź kontaktują zainteresowanych ze specjalistycz­nymi placówkami.
  3. Z powołania Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kier­nikowskiego, Dział Duszpasterstwa Rodzin, koor­dynuje i wspiera inicjatywy formacyjne i pasto­ralne dla narzeczonych małżeństw i rodzin. Pragnie służyć narzeczonym i małżonkom chrześcijańskim w pogłębieniu ich powołania tak, by jak naj­owocniej mogli odkryć i przyjąć Boży zamysł wobec swojego małżeństwa.

Do przeżywania małżeństwa w duchu Ewangelii i zgodnie z nauczaniem Kościoła potrzebne jest należyte przygotowanie oraz świadome podjecie wszystkiego, co wiąże się z tym sakramentem od samego początku zaistnienia. Wszystkim przygotowującym się do małżeństwa życzę, by skorzystali z podanych treści, jako cennej pomocy przy budowaniu wspólnoty życia z Bogiem na Jego obraz.

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda